Farpais Bhàrdachd

THA AN FHARPAIS BHÀRDACHD A-NIS DÙINTE

Inbhich: 'An Diaspora Gaidhlig'.
Duaisean: 1. £200 agus Geall-dubhlain Mhic Mhurchaidh
2. £150 agus teisteanas
3. £100 agus teisteanas

Deugairean (12 - 17): 'Cò dha a bhuineas mi?'
Duaisean: 1. £150 agus teisteanas
2. £100 agus teisteanas
3. £50 agus teisteanas

Clann (5 - 11): 'Cò mi?'
Duaisean: 1. £75 agus geall-dubhlain
2. £50 agus geall-dubhlain
3. £25 agus geall-dubhlain

Feumaidh gach dàin a bhith neo-fhoillsichte agus nas giorra na 50 loidhne, agus feumaidh iad a bhith againn ro 14mh an t-Ògmhios.

Cuiribh bhur dàn thugainn aig struileag@labanda.org

Faodaidh sibh barrachd air aon pìos bhàrdachd a chur a-staigh. Feumaidh a h-uile pìos bhàrdachd a bhith sgrìobhte ann an Gàidhlig.