Wezi Mhura

Riochdaire

Tha Wezi Mhura air tòrr obair a dhèanamh ann an saoghal nan ealan, eadar manaidsearachd tachartais & àrd-urlar, riochdaireach agus manadsair companaidh air diofair pròiseactan, eadar tachartasan mòra, coimearsalta eadar-nàiseanta agus cuirmean beaga sònraichte. Tha i air obair a dhèanamh le diofair gnèithean tro na bliadhnaichean, eadar cuirmean dannsa, digiteach agus ciùil, tèater-sràide agus ealain-shiorcais. Tha seo uileag a' ciallachadh gu bheil deagh eòlas aice mar riochdaire airson pròiseact fada is farsaing mar a tha Struileag.