An Sgioba

Le còrr is 50 dhaoine ag obair air - eadar bàird, seinneadairean, luchd-ciùil, luchd-film, riochdairean agus oifigearan-leasachaidh choimhearsnachdan - tha Struileag na phròiseact uabhasach fhèin MÒR!

Jim Sutherland - Sgrìobhaiche-ciùil agus Stiùiriche Ealantais
Caomhin MacNèill - Stiùiriche Bhàrdachd
Dan Ayling - Stiùiriche Teatraigeach
Wezi Mhura - Riochdaire
Naomi Harvey - Co-ordanaiche Choimhearsnachdan Eadar-Nàiseanta
Iain Ross - Riochdaire teilibhisean
Tim Lutkin - Dealbhaiche soillsean
Rebecca Brower - Dealbhaiche aodaich & àrd-ùrlar