Joy Dunlop

Seinneadair

Tha Joy Dunlop air iomadh duais a bhuanachadh airson a cuid seinn. Fhuair i am Bonn Òir aig a’ Mhòid Nàiseanta ann an 2010, agus anns an aon bliadhna fhuair i cuideachd an duais airson ‘Roots Recording’ dhen Bliadhna aig Duaisean Ceòl Ùr na h-Alba, an Duais Traidiseanta aig Fatea, agus chaidh a moladh a-measg ‘Seinneadairean Gàidhlig am Bliadhna’ aig Na Trads. Tha i air nochdadh air an àrd-ùrlar air feadh Breatainn agus Èireann, agus bi i tric a’ seinn san Roinn Eòrpa, ann an Canada agus Sealainn Nuadh.