Fiona NicCoinnich

Seinneadair

'S ann á Leodhas a tha Fiona NicChoinnich, agus dh'ionnsaich i amhrain Gàidhlig bhon a h-athair agus bho luchd seinn sa choimhearsnachd. Bidh i a' seinn an dà chuid òrain traidiseanta agus ùra sa Ghàidhlig agus Beurla, agus tha i cliùiteach mar sgrìobhadair òrain cuideachd. Tharais na bliadhnachain tha Fiona air a sheinn is clàradh le iomadh còmhlain mar Seelyhoo, Anam, Mackenzie agus leis an duin' aice, Brian Ó hEadhra. Thàinig a ciad clàr de dh’òrain aice fhèin, Elevate, a-màch ann an 2007, dh'fhoilsichte le Linn Records.