Na Seinneadairean

Tha na seinneadairean againn am measg nan seinneadairean as fhèarr ann an saoghal na Gàidhlig! Tha a h-uile fear is tè aca nan seinneadairean air leth leotha fhèin, agus nuair a tha iad a' seinn còmhla shaoileadh tu gur ann à neamh a tha na guthan aca a' tighinn. A bharrachd air sin, gus rudeigin diofraichte a cur ris na h-òrain againn, tha seinneadair-'rap' againn à Vancouver!