An Luchd-Ciùil

Bidh cuirm sònraichte againn, le còmhlan roghainneach, mùirneach de dusan luchd-ciùil, a' cur taic ris an t-seinn anabarrach aig na seinneadairean again. Bidh dùil ri sàr-cluicheadh agus ceòl brèagha bhon bhuidheann seo. Tha pìobairean, fidhlearan is clàrsairean ainmeil againn, an taca ri fideag, giotar, bocsa, innealan-pràis, roinn faraim sgoinneil ... agus an còrr!

An Luchd-Ciùil:
Jim Sutherland - Sgrìobhaiche-ciùil
Seonaid Aitken - Fidheall
Anna-Wendy Stevenson - Fidheall
Patsy Reid - Viola/Fidheall
Su-a Lee - Cello
Fraser Fifield - Fideag/A' Phìob Bheag
Jim Rattigan - An Dùdach Fhrangach
Matheu Watson - Giotar/Fideag/Fidheall
Rachel Newton - Clàrsach/Fidheall
Ailean Dòmhnallach - A' Phìob Mhòr/Tromb
Euan Burton - Beus dealain/Beus-fhidheall
Iain Sandilands - Innealan Faram Gleusta
Alan Emslie - Drumaichean/Innealan Faram
Angus Lyon - Meur-chlàr/Bocsa